Bộ tiêu chuẩn ISO

1/ Mục tiêu chất lượng năm học 2020 – 2021!
2/ Các quy trình công tác (kèm biểu mẫu).
QT.01_TTNNTH: Xây dựng đề cương chi tiết.
QT.02_TTNNTH: Mở các lớp học phần. (Mẫu Đăng ký học cải thiện.)
QT.03_TTNNTH: Tổ chức thi chứng chỉ. (Mẫu Đơn đăng ký dự thi CCUDCNTTCB.)
QT.04_TTNNTH: Xác minh, xác nhận chứng chỉ. (Mẫu Giấy đề nghị xác minh, xác nhận chứng chỉ.)
QT.05_TTNNTH: Giải đáp thông tin theo yêu cầu.