Đào tạo Tin học

CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

  • Thông tin chung về chương trình đào tạo:
  • Tên chương trình đào tạo: Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
  • Thời lượng: 135 tiết (lý thuyết + thực hành).

Nội dung bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản bám  sát chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/06/2016 về ”Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin” giữa Bộ thông tin truyền thông và Bộ Giáo dục&Đào tạo.

Khóa học gồm 06 mô đun (từ IU1-IU6) đề cập đến kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin qua các khái niệm và kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính như: hoạt động của máy tính, các thành phần chính xác của máy tính, vai trò của máy tính, việc  ứng dụng vào các hoạt động hàng ngày của cán bộ, viên chức, nhân viên văn phòng và của mọi đối tượng có nhu cầu trong xã hội, cụ thể:

Mô đun 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin (IU1);

Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản (IU2);

Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU3);

Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU4);

Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU5);

Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6).