Giới thiệu

1. CHỨC NĂNG

1.1. Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học ứng dụng.

1.2. Các hình thức học tập của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu người học.   

2. NHIỆM VỤ

2.1. Đào tạo theo chương trình chính khóa và ngoại khoá đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học cho sinh viên thuộc các bậc học, đã được Trường Đại học Khánh Hòa công bố theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

2.2. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông trên địa bàn. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

2.3. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

– Chương trình ngoại ngữ trình độ A1, A2, B1 và B2 (chuẩn Châu Âu) hoặc bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam); 

– Chương trình tin học ứng dụng theo Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học;

– Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông theo nhu cầu người học.

2.4. Tổ chức thi kiểm tra, làm các thủ tục và cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ – tin học khác tổ chức đào tào, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

2.6. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. QUYỀN HẠN

3.1. Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và hoạt động đào tào khác trong phạm vi được giao;

3.2. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn phù hợp với đặc thù của Trung tâm theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.

 4. NHÂN SỰ 

4.1. Sơ đồ tổ chức

4.2. Nhiệm vụ

4.2.1. Phó Giám đốc: ThS. Đỗ Thị Thu Huế – (Mô tả công việc)

4.2.2. Phụ trách Kế toán: Trần Thị Bích Thủy – (Mô tả công việc)

4.2.3. Chuyên viên phụ trách Ngoại ngữ: Nguyễn Thế Thiên Nhân – (Mô tả công việc)

 4.2.4. Chuyên viên phụ trách Tin học: Nguyễn Đức Hiền – (Mô tả công việc)

4.2.5. Giáo vụ – Văn thư: Lường Thị Thơm – (Mô tả công việc)

4.2.6. Giáo vụ: Đỗ Thị Minh Hạnh – (Mô tả công việc)