Giới thiệu

1. CHỨC NĂNG

1.1. Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học ứng dụng.

1.2. Các hình thức học tập của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu người học.   

2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

2.1. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.

2.2. Tuyển sinh và quản lý người học.

2.3. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

2.4. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học theo quy định. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do trung tâm tổ chức.

2.5. Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.

2.6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.

2.7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.

2.8. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

2.9. Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

2.10. Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm.

2.11. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

2.12. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của trường Đại học Khánh Hòa.

 3. NHÂN SỰ 

3.1. Sơ đồ tổ chức

3.2. Nhiệm vụ

3.2.1. Phó Giám đốc – Phụ trách: ThS. Đỗ Thị Thu Huế – (Mô tả công việc)

3.2.2. Phó Giám đốc: ThS. Tạ Thị Thúy Hiền – (Mô tả công việc)

3.2.3. Phụ trách Kế toán: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – (Mô tả công việc)

3.2.4. Chuyên viên phụ trách Ngoại ngữ: Nguyễn Thế Thiên Nhân – (Mô tả công việc)

3.2.5. Chuyên viên phụ trách Tin học: Nguyễn Đức Hiền – (Mô tả công việc)

3.2.6. Giáo vụ – Văn thư: Lường Thị Thơm – (Mô tả công việc)