Bảng điểm các học phần ngoại ngữ 2 (A1.2) – Khóa thi ngày 03/7/2022

Sinh viên truy cập vào các liên kết tương ứng bên dưới để xem bảng điểm các học phần ngoại ngữ 2 (A1.2) – Khóa thi ngày 03/7/2022: