Lịch học, phòng học các lớp Tin học đại cương dành cho sinh viên K5, khai giảng từ tuần 22/03/2021.

 1. Lớp Tin học đại cương DC107 (Quản lý Bán lẻ A K5):
  • Ngày khai giảng: 22/03/2021;
  • Thời gian học: Thứ 2,4 (tiết 11,12,13 – bắt đầu từ 18h00) tại phòng máy 1 – cơ sở 1;
  • Sinh viên nhấn vào đây để xem danh sách lớp.
 2. Lớp Tin học đại cương DC108 (Quản lý Bán lẻ A K5 + Sinh học ứng dụng K5):
  • Ngày khai giảng: 22/03/2021;
  • Thời gian học: Thứ 2,4 (tiết 11,12,13 – bắt đầu từ 18h00) tại phòng máy 3 – cơ sở 1;
  • Sinh viên nhấn vào đây để xem danh sách lớp.
 3. Lớp Tin học đại cương DC109 (Quản lý Bán lẻ B K5 + Hóa học K5):
  • Ngày khai giảng: 23/03/2021;
  • Thời gian học: Thứ 3,5 (tiết 6,7,8 – bắt đầu từ 13h00) tại phòng máy 1 – cơ sở 1;
  • Sinh viên nhấn vào đây để xem danh sách lớp.
 4. Lớp Tin học đại cương DC110 (Quản lý Bán lẻ B K5):
  • Ngày khai giảng: 25/03/2021;
  • Thời gian học: Thứ 3,5 (tiết 6,7,8 – bắt đầu từ 13h00) tại phòng máy 3 – cơ sở 1;
  • Sinh viên nhấn vào đây để xem danh sách lớp.
 5. Lớp Tin học đại cương DC111 (Việt Nam học – Hướng dẫn du lịch K5):
  • Ngày khai giảng: 22/03/2021;
  • Thời gian học: Thứ 2,4 (tiết 1,2,3 – bắt đầu từ 07h00) tại phòng máy 1 – cơ sở 1;
  • Sinh viên nhấn vào đây để xem danh sách lớp.
 6. Lớp Tin học đại cương DC112 (Việt Nam học – Hướng dẫn du lịch K5 + Sư phạm Lý K5):
  • Ngày khai giảng: 22/03/2021;
  • Thời gian học: Thứ 2,4 (tiết 1,2,3 – bắt đầu từ 07h00) tại phòng máy 3 – cơ sở 1;
  • Sinh viên nhấn vào đây để xem danh sách lớp.