Bảng điểm các học phần Ngoại ngữ 2, Ngoại ngữ phụ trình độ A1.1, B1.3 – Thi KTHP ngày 20,22/03/2021

Sinh viên nhấn vào các liên kết tương ướng bên dưới để xem điểm học phần Ngoại ngữ 2, Ngoại ngữ phụ trình độ A1.1, B1.3 – Thi KTHP ngày 20,22/03/2021.

  1. Bảng điểm học phần tiếng Pháp A1.1 – thi KTHP ngày 20/03/2021
  2. Bảng điểm học phần tiếng Pháp A1.2 – thi KTHP ngày 22/03/2021
  3. Bảng điểm học phần tiếng Trung A1.1 – thi KTHP ngày 20/03/2021
  4. Bảng điểm học phần tiếng Nhật A1.1 – thi KTHP ngày 20/03/2021
  5. Bảng điểm học phần tiếng Hàn A1.1 – thi KTHP ngày 20/03/2021
  6. Bảng điểm học phần tiếng Hàn B1.3 – thi KTHP ngày 20/03/2021