Thông báo về việc triển khai dạy/học trực tuyến các lớp học phần Ngoại ngữ tại Trung tâm

Để các lớp học phần Ngoại ngữ nằm trong chương trình bắt buộc thi kết thúc học phần đúng theo Kế hoạch năm học của Nhà trường, các lớp học phần Ngoại ngữ dưới đây sẽ bắt đầu học trực tuyến từ thứ Hai, ngày 17/05/2021.