Bảng điểm các học phần tiếng Anh không chuyên. Thi KHTP ngày 25/04/2021

  1. Xem bảng điểm học phần tiếng Anh A2.1 (thi ngày 25/4/2021);
  2. Xem bảng điểm học phần tiếng Anh A2.2 (thi ngày 25/4/2021);
  3. Xem bảng điểm học phần tiếng Anh A2.3 (thi ngày 25/4/2021);
  4. Xem bảng điểm học phần tiếng Anh B1.2 (thi ngày 25/4/2021);
  5. Xem bảng điểm học phần tiếng Anh B1.3 (thi ngày 25/4/2021).